Főoldal » Hírek » Többször tett olyan bejelentést, hogy bomba van a rendőrségen - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki több alka­lom­mal olyan beje­len­tést tett, hogy bomba van a rendőrségen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 41 éves férfi 2022 augusz­tu­sa előtt több­ször tette beje­len­tést a 112-es segély­hí­vón a rend­őr­ség­re. Úgy érez­te, hogy beje­len­té­se­it nem veszik komo­lyan, a rend­őr­ség ezek miatt nem a meg­fe­le­lő módon intéz­ke­dik, és ezt nehezményezte.

Emi­att a ter­helt dühös volt, ezért 2022 augusz­tu­sá­ban, egy nap a reg­ge­li órák­ban egy győri nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből, a 112-es segély­hí­vó­szá­mon beje­len­tést tett a rend­őr­ség­hez, arról, hogy bomba van a rend­őr­sé­gen. Ezt köve­tő­en aztán, aznap dél­után az elkö­ve­tő még két alka­lom­mal hívta nyil­vá­nos fül­ké­ből a segély­hí­vót és újra beje­len­té­se­ket tett, hogy a rend­őr­ség épü­le­té­ben bomba van.

Az első tele­font köve­tő­en a rend­őr­ség bom­ba­ku­ta­tók, és bom­ba­ku­ta­tó kutya segít­sé­gé­vel átvizs­gál­ta az épü­le­tet, és nem talál­tak robbanóanyagot.

A vád­lott egy hónap­pal később, szep­tem­ber­ben, a haj­na­li órák­ban szin­tén azzal tele­fo­nált a rend­őr­ség­re, hogy bomba van a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon. Beje­len­té­se ekkor is valót­lan­nak bizo­nyult. Végül a rend­őrök a tér­fi­gye­lő kame­rák fel­vé­te­le­i­nek elem­zé­sé­vel azo­no­sí­tot­ták az elkövetőt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­ve­széllyel fenye­ge­tés miatt emelt vádat. A bün­te­té­si tétel három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.