Főoldal » Hírek » Tolatás közben ütötte el munkatársnőjét - fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a hom­lok­ra­ko­dó gépet veze­tő fér­fi­val szem­ben, aki mun­ka­vég­zé­se során, tola­tás köz­ben ütöt­te el munkatársnőjét.

A 48 éves férfi 2020. janu­ár 7-én egy hom­lok­ra­ko­dó gép­pel anyag­moz­ga­tást vég­zett az ajkai erőmű üzemi terü­le­tén. A terü­le­ten dol­go­zott a sér­tett is, aki a vád­lott által moz­ga­tott faap­rí­ték víz­tar­tal­má­nak méré­sé­hez vett min­tá­kat, majd mun­ká­ja végez­té­vel gya­lo­go­san az egyik épü­let irá­nyá­ba indult, miköz­ben a hom­lok­ra­ko­dó mögött haladt el. A vád­lott éppen ekkor hir­te­len elha­tá­roz­ta, hogy hát­ra­me­ne­tet végez a gép­pel, azon­ban nem győ­ző­dött meg kellő ala­pos­ság­gal arról, hogy a manő­ver­hez szabad-e a terü­let, és tola­tás köz­ben elütöt­te az éppen mögé érő sértettet.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

Köz­úti bal­ese­tért felel a bal­eset oko­zó­ja akkor is, ha – mint jelen eset­ben – a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel nem köz­úton okoz halá­los balesetet.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az eljá­rás­ra ille­té­kes Ajkai Járásbíróságnak.