Főoldal » Hírek » Tömegmészárlást tervezett egy miskolci fiatalkorú – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt, aki azt ter­vez­te, hogy koráb­bi álta­lá­nos isko­lá­já­ban, vagy a közép­is­ko­lá­já­ban tömeg­mé­szár­lás­sal járó isko­lai lövöl­dö­zést fog végrehajtani. 

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2022. őszé­től kezd­ve - 2023. janu­ár hóna­pig rend­sze­re­sen arról beszélt osz­tály­tár­sá­nak, hogy lövöl­döz­ne egy isko­lá­ban, vagy repü­lő­té­ren, olyan hely­szí­ne­ken, ahol sok ember tar­tóz­ko­dik. Cse­lek­mé­nyét azért sze­ret­né elkö­vet­ni, mert a tár­sa­da­lom nem érti meg őt, ezért az embe­rek­nek trau­mát akar okozni.

A tömeg­mé­szár­lás­sal járó lövöl­dö­zést volt álta­lá­nos isko­lá­já­ban, ille­tő­leg az aktu­á­lis közép­is­ko­lá­já­ban ter­vez­te vég­re­haj­ta­ni, de egy köze­li óvo­dá­ban is leg­alább három óvo­dást meg­ölt volna. Elő­ké­szü­let­ként az okta­tá­si intéz­mé­nyek­ben vide­ó­fel­vé­te­le­ket készí­tett. Inter­net­ről igye­ke­zett fel­de­rí­te­ni, hogy hogyan jut­hat­na legá­li­san vagy ille­gá­li­san fegy­ver­hez, illet­ve ennek siker­te­len­sé­ge ese­tén házi­lag, hogy tudna lőfegy­vert vagy bom­bát elő­ál­lí­ta­ni. Közös­sé­gi olda­la­kon foly­ta­tott beszél­ge­té­se­ket arról milyen ruhá­za­tot fog hasz­nál­ni, hogyan hatol be az osz­tály­ter­mek­be, mini­mum húsz, akár ötven diá­kot megölne.

2023. már­ci­us hónap­ban rend­sze­re­sen ráke­re­sett olyan inter­ne­tes plat­for­mok­ra, ahol isko­lai lövöl­dö­zé­sek­ről olva­sott, cse­lek­mé­nye befe­jez­té­vel öngyil­kos akart lenni, vagy a rend­őrök­kel lövet­te volna agyon magát.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést indítványozott.