Főoldal » Archív » Tömegszerencsétlenséget okozott az ittas buszsofőr -fotókkal

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a busz­so­főr­rel szem­ben, aki Ceg­léd tér­sé­gé­ben itta­san egy kör­for­ga­lom­ban fel­bo­rult az autó­busszal. A bal­eset követ­kez­té­ben 17 utas sérült meg.

A bűn­ügy vád­lott­ja 2017-ben autó­busz­ve­ze­tő­ként dol­go­zott. 2017 júli­u­sá­ban Ceg­léd lakott terü­le­tén kívül, a 311. számú főúton Tápió­sző­lős felől Ceg­léd irá­nyá­ba köz­le­ke­dett egy szer­ző­dé­ses autó­busz­já­rat­tal. A buszon husz­an utaztak.

A férfi itta­san vezet­te az autó­buszt. Véré­ben olyan mér­té­kű etil-alkohol kon­cent­rá­ció volt, ami a bűn­cse­lek­mé­nyi minő­sí­tést meg­ala­po­zó mennyi­ség közel háromszorosa.

Az autó­busszal egy kör­for­ga­lom felé haladt. Ezen az útsza­ka­szon 60 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás volt érvényben.

A vád­lott ittas­sá­gá­ból ere­dő­en figyel­men kívül hagy­ta a 60 km/h-s sebes­ség­kor­lá­to­zást, és 90 km/h-val köze­lí­tet­te meg a kör­for­gal­mú keresz­te­ző­dést. Ebben a kör­for­ga­lom­ban az autó­busz 20-25 km/h sebes­ség­gel tudott volna biz­ton­ság­gal átha­lad­ni. A férfi ennek a sebes­ség­nek közel három­szo­ro­sá­val, kb. 64-70 km/h-val haladt be a körforgalomba.

Az autó­busz sod­ród­ni, majd borul­ni kez­dett, végül az úttes­ten átló­san a jobb olda­lá­ra felborult.

A bal­eset követ­kez­té­ben, az autó­busz uta­sai közül egy sze­mély mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó, súlyos sérü­lést, továb­bi négy sze­mély súlyos sérü­lést és 12 sze­mély könnyű sérü­lést szenvedett.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit. Az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek bűnös­sé­gé­ről a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság dönt.