Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Tömegverekedés egy szórakozóhely előtt – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség 11 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik 2023 már­ci­u­sá­ban egy nép­sze­rű nyír­egy­há­zi szó­ra­ko­zó­hely előtt vere­ked­tek össze. 

A vád­irat sze­rint 2023. már­ci­us 3-án, este, egy nyír­egy­há­zi szó­ra­ko­zó­he­lyen meg­je­lent az egyik vád­lott, azon­ban őt az ajtó­ban álló két biz­ton­sá­gi őr nem enged­te be, mert koráb­ban prob­lé­ma volt a visel­ke­dé­sé­vel. Ezen a fia­tal férfi fel­dü­hö­dött és fenye­ge­tődz­ni kez­dett, majd tele­fo­non fel­hív­ta test­vé­rét és édes­ap­ját, azzal, hogy jöj­je­nek azon­nal, és közö­sen vegye­nek elég­té­telt az őt ért sére­lem miatt.

Gép­ko­csi­val haj­na­li 2 óra körül érkez­tek meg a roko­nok, akik szá­mon kér­ték a szó­ra­ko­zó­hely előtt álló biz­ton­sá­gi őrö­ket, majd a test­vé­rek rátá­mad­tak egyi­kük­re. Ezt köve­tő­en a test­vér­pár és a három biz­ton­sá­gi őr között vere­ke­dés tört ki, köl­csö­nö­sen ütöt­ték egy­mást. Eköz­ben az egyik test­vér a kezé­re húzott fém ütés­nö­ve­lő esz­köz­zel, úgy­ne­ve­zett boxer­rel az egyik biz­ton­sá­gi őrt sze­men ütötte.

Az édes­apa sze­ret­te volna szét­vá­lasz­ta­ni őket, ám ekkor két vád­lott vád­lott több­ször ököl­lel arcon ütöt­te őt, majd a föld­re kerü­lő sér­tet­tet még több­ször nagy erő­vel a felső tes­tén megrúgta.

A han­gos­ko­dás­ra a szó­ra­ko­zó­hely­ről kijött több ven­dég, akik rész­ben a biz­ton­sá­gi­ak, rész­ben pedig a test­vér­pár olda­lán bekap­cso­lód­tak a vere­ke­dés­be, és nagy erő­vel test szer­te, ütötték-rúgták egy­mást. A tömeg­ve­re­ke­dés során, mely a szó­ra­ko­zó­hely előt­ti par­ko­ló­he­lyen tör­tént, az édes­apa élet­ve­szé­lyes sérü­lést, az egyik biz­ton­sá­gi őr súlyos, töb­ben pedig könnyű sérü­lést szenvedtek.

A főügyész­ség a vere­ke­dés­ben részt vevő 11 fér­fit cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, és az álta­luk oko­zott sérü­lé­sek­hez iga­zod­va élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés­sel, vagy súlyos testi sér­tés­sel vádolja.

Bűnös­sé­gük­ről a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék fog dön­tést hozni.