Főoldal » Hírek » Tömegverekedés és gyújtogatás miatt kiszabott büntetés súlyosítását kérte az ügyészség - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sük jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­nak a vád­lot­tak­nak, akik har­ma­dik test­vé­rük­kel késő este, fel­fegy­ver­kez­ve rátá­mad­tak egy másik csa­lád tagjaira.

A vád­lot­ta­kat az Egri Tör­vény­szék társ­tet­tes­ként, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek. Ezért a külö­nös vissza­eső női vád­lot­tat 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Test­vé­rét, mint vissza­esőt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Har­ma­dik test­vé­rük­kel szem­ben az eljá­rást a bíró­ság fel­füg­gesz­tet­te az elkö­ve­tett cse­lek­mény során kelet­ke­zett tar­tós, súlyos sérü­lé­se miatt.

A három test­vér 2018. janu­ár 22. nap­ján a késő esti órák­ban külön­fé­le ütő- és vágó esz­kö­zök­kel fel­fegy­ver­kez­ve – több roko­nuk, isme­rő­sük tár­sa­sá­gá­ban – meg­je­lent egy isme­rős csa­lád lakó­há­zá­nál. Ott ordí­toz­va, fenye­ge­tőz­ve kér­ték szá­mon az egyik vád­lott fiát ért bán­tal­ma­zást. A vád­lot­tak „Gyer­tek ki… Meg fog­tok halni… Rátok gyújt­juk a házat…” kije­len­té­sek és fenye­ge­té­sek kísé­re­té­ben ütöt­ték a ház kapu­ját, majd betör­ték az utca­fron­ti abla­kot. A betört abla­kon keresz­tül egy palack­ból ben­zint locsol­tak a lakó­tér­be, majd azt egy gyúj­tó­esz­köz­zel meg­gyúj­tot­ták, mely­nek követ­kez­té­ben a ház­ban tűz ütött ki.

A ház­ban a táma­dás ide­jén több fel­nőtt és kis­ko­rú sze­mély is tar­tóz­ko­dott, akik­nek sike­rült kime­ne­kül­ni az épü­let­ből, így a tűz követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént. A szoba kigyul­la­dá­sát köve­tő­en a csa­lád férfi tag­jai botok­kal, kala­páccsal és egyéb esz­kö­zök­kel fel­fegy­ver­kez­ve kiro­han­tak az utcá­ra, hogy az elle­nük irá­nyu­ló jog­ta­lan táma­dást meg­aka­dá­lyoz­zák. Ezt köve­tő­en a két csa­lád tag­jai között vere­ke­dés tört ki, mely­nek során a náluk lévő esz­kö­zök­kel köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egy­mást. A vere­ke­dés követ­kez­té­ben a táma­dók közül egy sze­mély mara­dan­dó fogya­ték­kos­ság­gal járó élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést, míg a sér­tet­tek közül töb­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, szúrt-vágott sérü­lé­se­ket szen­ved­tek el.

A vád­lot­tak az eljá­rás során végig tagad­ták a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, ezért az íté­let ellen mind­két vád­lott és védő­je első­sor­ban fel­men­tés, másod­sor­ban a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát indítványozta.

Állás­pont­ja sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben eny­hí­tő ren­del­ke­zés alkal­ma­zá­sá­val került sor a bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, amely nem iga­zo­dik a cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz és a vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tők tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez. A bün­te­tés célja csak szi­go­rúbb, tett­ará­nyos bün­te­tés­sel való­sít­ha­tó meg.

A másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.