Főoldal » Hírek » Tömött szatyrokkal, de fizetés nélkül távoztak az áruházból – videóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, vala­mint más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt emelt vádat egy nővel és egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők néhány hónap lefor­gá­sa alatt össze­sen közel száz­het­ven­ezer forint­tal káro­sí­tot­tak meg kapos­vá­ri áruházakat.

A vád sze­rint a húszas éve­i­ben járó nő és az élet­tár­sa 2023 júni­u­sá­ban közö­sen lop­tak ruha­da­ra­bo­kat úgy, hogy azok­ról a pró­ba­fül­ké­ben letép­ték az áru­vé­del­mi esz­közt. Nem sok­kal később több­ször is meg­je­len­tek ugyan­azon élelmiszer-üzletlánc külön­bö­ző kapos­vá­ri áru­há­za­i­ban, ahol élel­mi­sze­re­ket, koz­me­ti­ku­mo­kat és mosó­sze­re­ket rej­tet­tek a náluk lévő tás­kák­ba, majd azok kifi­ze­té­se nél­kül, egy­sze­rű­en csak kisé­tál­tak az üzletből.

Egy másik eset­ben a nő a vásár­ló­tér­ben tele­pa­kolt szaty­rát a bejá­rat­nál talál­ha­tó for­gó­ka­pu alatt, a lábá­val lökte ki a közel­ben vára­ko­zó élet­tár­sá­nak, aki azt magá­hoz véve sie­tő­sen távo­zott a hely­szín­ről. Mivel a biz­ton­sá­gi kame­rák min­den lopást rög­zí­tet­tek, a kapos­vá­ri nyo­mo­zók rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkövetőket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy a bíró­ság egy­út­tal az ello­pott ter­mé­kek árá­nak meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze az elkövetőket.

Az egyik lopást biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.