Főoldal » Hírek » Tőrbe csalta és életveszélyesen bántalmazta ismerősét a bosszúéhes testvérpár- a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a test­vér­pár­ral szem­ben, akik egy isme­rő­sü­ket előre elter­ve­zet­ten egy elha­gya­tott ingat­lan­ba csal­ták, majd ott külön­bö­ző, válo­ga­tott esz­kö­zök­kel bántalmazták.

Egy Eger mel­let­ti kis­vá­ros­ban élő test­vér­pár 2020 augusz­tu­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy egy koráb­bi sérel­mük miatt tett­le­ges bosszút áll­nak a sér­tet­ten, akit ebből a cél­ból egy lakat­lan, romos ingat­lan­hoz csal­tak. Ter­vük vég­re­haj­tá­sá­hoz elő­ző­leg egy 53, 3 cm hosszú, 440 gramm súlyú faru­dat is elhe­lyez­tek a hely­szí­nen, vala­mint egyi­kük egy zseb­kést is magá­nál tartott.

Miu­tán bemen­tek az elha­gyott ingat­lan­ba, a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­ül szol­gá­ló farúd rej­tek­he­lyé­hez érve az idő­sebb test­vér fel­kap­ta azt, majd két alka­lom­mal fejen ütöt­te a sér­tet­tet.  Ezt köve­tő­en a mene­kül­ni pró­bá­ló fér­fit a fia­tal­ko­rú vád­lott a nála lévő 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú zseb­kés­sel az olda­lán meg­szúr­ta, majd az ettől a föld­re zuhant, négy­kéz­lá­bon lévő sér­tet­tet még egy­szer hátba döfte. A meg­tá­ma­dott fér­fi­nak mind­ezek elle­né­re végül sike­rült futva elme­ne­kül­nie a bosszú­szom­jas test­vé­rek elől. 

A szúrt sérü­lé­sek közül egy a tüdőt, egy pedig a májat érte, és a követ­kez­tük­ben a sér­tett­nél lég­mell, vér­mell és has­űri vér­zés is kiala­kult, melyek élet­ve­szé­lyes sérül­nek minő­sül­nek. Az élet­ve­szélyt végül csak az ide­jé­ben alkal­ma­zott műté­ti beavat­ko­zás hárí­tot­ta el.

A Heves Megyei Főügyész­ség most benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a - bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló - test­vér­pár­ral szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint ren­del­je el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sát is.