Főoldal » Archív » Tört-zúzott, hogy visszakerülhessen a börtönbe

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség áru­há­zi ron­gá­lás miatt állí­tott bíró­ság elé egy házi őri­zet­ben lévő férfit

Az elkö­ve­tő egy másik, elle­ne folyó ügy­ben koráb­ban elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt. A cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­se ide­jén már csak házi őri­zet­ben kel­lett volna tar­tóz­kod­nia Salgótarjánban.

A férfi azon­ban a házi őri­zet­tel nem volt meg­elé­ged­ve, sze­re­tett volna vissza­ke­rül­ni a bör­tön­be, ezért szep­tem­ber 19-én haj­nal­ban elment az egyik sal­gó­tar­já­ni áru­ház­hoz, az épü­let előt­ti beto­no­zott rész­be épí­tett osz­lo­pok közül ket­tőt a helyé­ről kirán­ga­tott, majd azok­kal négy bejá­ra­ti ajtó biz­ton­sá­gi üve­gét és egy továb­bi biz­ton­sá­gi üveg­pa­nelt szán­dé­ko­san betörte.

A ron­gá­lás­sal a férfi össze­sen mint­egy 870.000 forint kárt oko­zott az áruháznak.

A gyor­sí­tott eljá­rás­ban tar­tott tár­gya­lás ide­jé­re a másik ügyé­ben már újra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helye­zett fér­fit – mint több­szö­rös vissza­esőt – a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság bűnös­nek mond­ta ki ron­gá­lás bűn­tet­té­ben, 2 év 10 hóna­pi fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, mel­lék­bün­te­té­sül pedig 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Elő­éle­te miatt a bíró­ság kizár­ta őt a fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből továb­bá köte­lez­te a ron­gá­lás­sal oko­zott kár meg­fi­ze­té­sé­re is.