Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Törtek-zúztak a sértett lakásában a felindult asszonyok – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Erő­sza­kos cse­lek­mé­nyek sora sza­kí­tot­ta félbe tavaly ősszel a házi­la­gos műkö­röm épí­tést egy Tisza-parti falu­ban Heves vármegyében.

Az ese­mé­nyek kap­csán tett fel­je­len­tés­re nyo­mo­zás indult, mely­nek befe­je­zé­sét köve­tő­en a Heve­si Járá­si Ügyész­ség a napok­ban vádat emelt egy anyá­val és a lányá­val szem­ben az álta­luk társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­ge, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Emel­lett az ügyész­ség az idő­sebb nőt két­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­gé­vel is vádolja.

A vád­irat sze­rint a har­ci­as anya tavaly, egy októ­be­ri dél­utá­non több roko­na kísé­re­té­ben jelent meg régi hara­go­suk laká­sá­nál azért, hogy ott szá­mon kér­jen egyes koráb­bi, álta­la sér­tő­nek ítélt kije­len­té­se­ket. A sér­tett a ház egyik szo­bá­já­ban szí­ves­ség­ből éppen műkör­möt rakott fel egy barát­nő­jé­nek, ami­kor a vád­lott hívat­la­nul belé­pett a helyi­ség­be. Néhány kere­set­len szó után vita ala­kult ki a nők között, ami­nek során a ter­helt fel­ütöt­te a sér­tett állát, de eköz­ben meg­kar­col­ta őt az ellen­fe­le kezé­ben tar­tott köröm­re­sze­lő. Erre kifu­tott az utcá­ra, ahol meg­mu­tat­ta a sérü­lé­sét a lányá­nak, mire az idő­köz­ben bezárt bejá­ra­ti ajtót berúg­va mind­ket­ten beron­tot­tak a lakás­ba, ahol immár együt­te­sen bán­tal­maz­ták a haragosukat.

A fel­for­du­lás köze­pet­te az idő­sebb vád­lott várat­la­nul fel­kap­ta a kony­ha­asz­tal­ról a műkör­möt készít­te­tő ven­dég tele­fon­ját, és azt – a vét­len tulaj­do­nos szeme lát­tá­ra – úgy föld­höz vágta, hogy a készü­lék hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált. Ezután egy asz­ta­li lám­pát beha­jí­tott a szo­bá­ba, ahol annak egyik lere­pü­lő alkat­ré­sze a nagy-képernyős tele­ví­zi­ót talál­ta teli­be, így az is tönk­re­ment. A tom­bo­lás­nak a vád­lot­tak utcá­ról besi­e­tő roko­nai vetet­tek véget.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – bün­te­tő­vég­zés­sel – ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re az anyát, míg a lányá­val szem­ben jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dést alkal­maz­zon, emel­lett ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.