Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Továbbra is letartóztatásban a sértettekre a házát rágyújtó tiszakécskei nő- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, amellyel felül­vizs­gál­ta annak a tisza­kécs­kei nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek a kísér­le­té­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő a tisza­kécs­kei házá­ban együtt lakott a sér­tet­tek­kel, a volt élet­tár­sá­val vala­mint annak új part­ne­ré­vel. A nő úgy érez­te, hogy a sér­tet­tek ki akar­ják sem­miz­ni, a laká­sát el akar­ják venni. A cse­lek­mény előt­ti napok­ban kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott, egyre zavar­tab­bá vált és belső han­go­kat hal­lott. 2019 szep­tem­be­ré­ben azt han­goz­tat­ta, hogy bosszút áll min­den­kin, aki neki ártott, majd a haj­na­li órák­ban a búto­ro­kat és a füg­gö­nyö­ket meg­gyújt­va a már alvó sér­tet­tek­re rágyúj­tot­ta a házat és a hely­színt elhagy­ta. A sér­tet­tek a tűzre fel­éb­red­tek és még sike­rült az égő ház­ból kime­ne­kül­ni­ük, ugyan­ak­kor 8 napon belül gyó­gyu­ló égési sérü­lé­se­ket szenvedtek.

Miu­tán a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak a vád­eme­lést köve­tő fenn­tar­tá­sá­tól hat hónap már eltelt, a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a kény­szer­in­téz­ke­dés indo­kolt­sá­gát felül­vizs­gál­ta és azt tovább­ra is fenntartotta.

A vég­zés ellen a nő jelen­tett be fel­leb­be­zést a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­se végett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban kifej­tet­te, hogy miu­tán a tör­vény a vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­ményt 10 évtől 20 évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, a vád­lot­tal szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye vala­mint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ese­té­ben a sér­tet­tek sze­mé­lyé­re, az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re vala­mint elme­ál­la­po­tá­ra figye­lem­mel tovább­ra is tar­ta­ni kell a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­től, ezért a letar­tóz­ta­tá­sá­nak a fenn­tar­tá­sá­ról tör­vé­nye­sen ren­del­ke­zett az első­fo­kú bíró­ság. Mind­ezek­re figye­lem­mel a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A fel­leb­be­zés­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.