Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Trágár szavakkal fenyegette a járőröző polgárőrt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban trá­gár sza­vak­kal fenye­ge­tőz­ve aka­dá­lyoz­ta a pol­gár­őrö­ket a jog­sze­rű járőrözésben.

A vád­irat sze­rint az ügy sér­tett­je három tár­sá­val együtt egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben tel­je­sít szol­gá­la­tot önkén­tes pol­gár­őr­ként. A sér­tett 2020. feb­ru­ár 14-én este a pol­gár­őr fel­ira­tú, figyel­mez­te­tő jel­zé­sek­kel ellá­tott autó­ban ülve bűn­meg­elő­zés cél­já­ból figye­lő szol­gá­la­tot látott el tár­sa­i­val együtt. Ennek során ész­re­vet­ték a gép­ko­csi­val köz­le­ke­dő vád­lot­tat, aki­ről tud­ták, hogy nincs veze­tői enge­dé­lye. Figyel­ni kezd­ték, mert meg akar­tak győ­ződ­ni arról, hogy ő vezeti-e a személyautót.

A sötét­ben azon­ban nem lát­ták jól a távo­labb lévő gép­ko­csi­ban ülő vád­lot­tat. A vád­lott ész­re­vet­te őket és az idő­köz­ben hozzá csat­la­ko­zó, isme­ret­len tár­sá­val együtt a pol­gár­őr gép­jár­mű köze­lé­be haj­tott és meg­állt. Kiszállt az autó­ból, oda­lé­pett köz­vet­le­nül a pol­gár­őr gép­ko­csi mellé, és kér­dő­re vonta az abban sofőr­ként ülő sér­tet­tet, hogy miért figye­li őt, majd emel­ke­dett, fenye­ge­tő han­gon, több­ször és egyre eré­lye­seb­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon ki.

A sér­tett azon­ban ezt meg­ta­gad­ta és kér­dő­re vonta a vád­lot­tat a gép­jár­mű­ve­ze­tés kap­csán, ami miatt a vád­lott egyre dühö­sebb lett, szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet. Közöl­te, hogy „nem kell spic­lis­ked­ni” és trá­gár sza­vak­kal több­ször verés­sel fenye­get­te. Ezután a vád­lott vissza­ült az autó­ba és isme­ret­len tár­sá­val együtt elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott e tet­té­vel a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő pol­gár­őrt a jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban fenye­ge­tés­sel akadályozta.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog határozni.