Főoldal » Hírek » Tragikus baleset a targoncavezető hibájából - a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 42 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly augusz­tus 10-én, este, az acél­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó mun­ka­he­lyé­nek zala­eger­sze­gi telep­he­lyén a tar­gon­ca­ve­ze­tés sza­bá­lya­i­nak be nem tar­tá­sa miatt ötéves gyer­me­ke halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár eleje óta tar­gon­ca­ve­ze­tői mun­ka­kör­ben dol­go­zott egy zala­eger­sze­gi cég­nél, ahol hom­lok­vil­lás tar­gon­cá­val rend­sze­re­sen szál­lí­tott köte­gelt betonacélt.

A vád­lott 2022. augusz­tus 10-én, este, túl­mun­kát vál­lalt, és a telep­hely­re magá­val vitte két kis­ko­rú gyer­me­két is. A férfi a tar­gon­cá­val egy 12 méter hosszú­sá­gú, több mint 2 tonna súlyú beton­acél köte­get emeld fel, azon­ban a rako­mányt nem az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en rög­zí­tet­te. Az elkö­ve­tő a köte­gelt beton­acél eme­lé­se, moz­ga­tá­sa, és a tar­gon­cá­val hala­dás meg­kez­dé­se előtt nem győ­ző­dött meg arról sem, hogy az eme­lő­gép kör­nye­ze­té­ben más sze­mély tartózkodik-e.

Ami­kor a férfi a tar­gon­cá­val elin­dult, ész­lel­te, hogy az eme­lő­gép ható­kör­ze­té­ben tar­tóz­ko­dik ötéves kis­fia. Ezzel egy idő­ben azon­ban a moz­ga­tott rako­mány oldal­irány­ban jobb­ra elcsú­szott, elsza­kí­tot­ta a rög­zí­tő heve­dert, amely miatt a tar­gon­ca egyen­sú­lyá­ból kibil­len­ve az olda­lá­ra borult. Ennek során az eme­lő­gép keze­lő­he­lyé­nek fém­vá­za rázu­hant a tar­gon­ca köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó gyer­mek­re, aki a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesztette.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott szak­sze­rűt­le­nül rög­zí­tet­te a tar­gon­ca rako­má­nyát, továb­bá fog­lal­ko­zá­sa sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel biz­ton­sá­gos módon nem győ­ző­dött meg arról, hogy az álta­la működ­te­tett erő­gép kör­nye­ze­té­ben tartózkodik-e más személy.

A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés kibo­csá­tá­sa irán­ti eljá­rást kez­de­mé­nye­ző vád­ira­tá­ban a halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, és tar­gon­ca­ve­ze­tői fog­lal­koz­ta­tás­ról eltil­tást indítványozott.