Főoldal » Archív » Traktoros okozott halálos balesetet Hajdúdorogon

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az elő­zés­re vonat­ko­zó sza­bályt meg­sér­tő férfi ellen.

A vád­lott az álta­la veze­tett pót­ko­csis trak­tor­ral 2018. júni­us 11-én kora dél­után Haj­dú­do­ro­gon, a Mátyás kör­úton köz­le­ke­dett. Ezen a helyen és idő­pont­ban derült, napos idő és gyér for­ga­lom volt, a köz­le­ke­dést sem objek­tív, sem szub­jek­tív körül­mé­nyek nem nehe­zí­tet­ték.

A vád­lott a hosszú, egye­nes utcá­ban hala­dá­sa során ész­lel­te az előt­te, a jobb olda­li for­gal­mi sáv­ban kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tet­tet, majd elő­zé­sé­be kez­dett. Az elő­zés során azon­ban csu­pán 61 cm oldal­tá­vol­sá­got tar­tott, ezért ami­kor a pót­ko­csis trak­tor elha­ladt a sér­tett mel­lett, ő az egyen­sú­lyát elvesz­tet­te és leesett az úttest­re. A két jármű közti igen kis oldal­tá­vol­ság követ­kez­té­ben a trak­tor pót­ko­csi­já­nak jobb olda­li hátsó gumi­ab­ron­csa átment az úttes­ten fekvő sér­tett felső tes­tén.

A bal­eset követ­kez­té­ben az idős férfi olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A vád­lott az elő­zés­re vonat­ko­zó KRESZ sza­bály meg­sze­gé­sé­vel idéz­te elő a bal­ese­tet, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesz­tet­te.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.