Főoldal » Archív » Traktort árult interneten a csaló

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 22 éves mező­sze­me­rei férfi ellen, aki gya­nút­lan vevő­it becsap­va az inter­ne­ten trak­to­ro­kat kínált eladás­ra, azon­ban az elő­le­gek meg­szer­zé­se után elér­he­tet­len­né vált.

A 22 éves férfi azért, hogy jog­ta­lan jöve­de­lem­hez jus­son, külön­bö­ző inter­ne­tes olda­la­kon hir­de­té­se­ket helye­zett el, ame­lyek­ben trak­to­ro­kat kínált eladás­ra, elő­leg meg­fi­ze­té­se mel­lett. A csaló hir­de­té­se­i­re tele­fo­non jelent­ke­ző gya­nút­lan vevők­nek a férfi álné­ven mutat­ko­zott be, majd egyez­te­tést köve­tő­en a vevők a vétel­ár 20%-át utal­ták át a vád­lott által meg­adott bankszámlára.

A csaló férfi a vevői részé­re egy léte­ző, de tény­le­ge­sen hozzá nem kötő­dő cég nevé­ben elő­leg­szám­lát is kiál­lí­tott, ame­lyen a saját bank­szám­la­szá­mát tün­tet­te fel. A vád­lott a hir­de­tés­ben sze­rep­lő trak­to­rok­kal való­já­ban nem ren­del­ke­zett, azok leszál­lí­tá­sa és a meg­ren­de­lés tel­je­sí­té­se már a hir­de­tés fel­adá­sa­kor sem állt szán­dé­ká­ban. Célja kizá­ró­la­go­san az elő­leg­ként befi­ze­tett össze­gek meg­szer­zé­se volt.

A vád­lott a fenti mód­szer­rel három napon belül mint­egy 3 mil­lió forint­hoz jutott: 2017. decem­ber 18-án egy solt­vad­ker­ti áldo­za­tá­tól elő­leg­ként 1.750.000 forin­tot, két nap­pal később egy ken­de­re­si sér­tet­től 1.311.500 forin­tot szer­zett meg. Az össze­gek meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en a csaló a pénz­zel együtt eltűnt, a becsa­pott vevők szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált.

A más ügy­ben jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.