Főoldal » Archív » Turistákat raboltak ki a Gellért-hegyen - vádemelés

A négy elkö­ve­tő - köz­tük egy 16 éves fia­tal­ko­rú fiú - a vád sze­rint a Gellért-hegyen rabolt ki len­gyel és kínai turis­tá­kat, illet­ve egy eset­ben két magyar fér­fit.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 16 éves fia­tal­ko­rú, egy 23 éves férfi, vala­mint női tár­sa­ik, akik közül az egyik 20, a másik 18 éves - 2016. szep­tem­ber ele­jén elő­ze­te­sen meg­ál­la­pod­tak abban, hogy pénz­szer­zés érde­ké­ben együtt rab­lá­so­kat követ­nek el.

Hely­szí­nül a Gellért-hegyet válasz­tot­ták tekin­tet­tel arra, hogy annak ter­mé­sze­ti adott­sá­ga­i­nál fogva, a szik­lás, bok­ros része­ken a járó­ke­lők kevés­bé ész­lel­he­tik a táma­dá­so­kat. Az elkö­ve­tés­hez a fia­tal­ko­rú egy gáz- és riasz­tó­pisz­tolyt, míg férfi társa egy zseb­kést vett magá­hoz. Abban is meg­ál­la­pod­tak, hogy a bűn­cse­lek­ményt a fia­tal­ko­rú és férfi társa hajt­ja végre, míg ezalatt a két nő sze­re­pe a figye­lés lesz.

A fenti módon a vád­lot­tak 2016. szep­tem­ber 6-a és 2016. szep­tem­ber 21-e között - négyük közül vál­to­zó rész­vé­tel­lel - két kínai, illet­ve egy len­gyel turis­tát és két magyar fér­fit rabol­tak ki; a náluk lévő fegy­ver­rel, vala­mint kés­sel fenye­get­ve tőlük tele­font, fény­ké­pe­ző­gé­pet, kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben fegy­ve­re­sen, fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, míg a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ese­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma öt évig ter­jed­het.

Az elkö­ve­tők elfo­gá­sá­ról, elő­ál­lí­tá­sá­ról készült koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elér­he­tő­sé­ge:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/turistakat-raboltak-ki-videoval