Főoldal » Hírek » Tűz a panelházban - vádemelés - fotókkal - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki dohány­zás köz­ben fel­gyúj­tot­ta egy bel­vá­ro­si panel­ház egyik laká­sát.

A vád sze­rint a férfi 2021 júli­u­sá­ban Pécs bel­vá­ro­sá­ban önké­nyes lakás­fog­la­ló­ként beköl­tö­zött egy önkor­mány­za­ti bér­la­kás­ba. A férfi a három­eme­le­tes panel­ház laká­sá­ban a kana­pén fekve dohány­zott, mely­nek során az ágy kigyul­ladt, majd a lakás­ban tűz és sűrű füst kelet­ke­zett.

A füst az abla­ko­kon és a bejá­ra­ti ajtón keresz­tül kife­lé áram­lott, amit a tár­sas­ház lakói ész­lel­tek.

Ekkor két szom­széd a lakás ajta­ját betör­te, majd a sűrű füst­ben a für­dő­szo­bá­ban a föl­dön fekve talál­ták a vád­lot­tat, akit kihoz­tak az ingat­lan­ból, miköz­ben az utcá­ról a járó­ke­lők a tűz­ol­tó­sá­got érte­sí­tet­ték. A tűz­ol­tók a hely­szí­nen a tüzet elol­tot­ták.

Tűz­ol­tói beavat­ko­zás nél­kül a tűz a tel­jes tár­sas­ház­ra át tudott volna ter­jed­ni, és a laká­sok­ban tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek élete, testi épsé­ge veszély­be került volna.

 
A tűz­eset idő­pont­já­ban mint­egy 80 fő tar­tóz­ko­dott az épü­let­ben. Több sze­mélyt a tűz­ol­tók a laká­sok erké­lyén keresz­tül mene­kí­tet­tek ki. A tűz követ­kez­té­ben mint­egy 5 mil­lió Ft kára kelet­ke­zett az önkor­mány­zat­nak.
 
Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.