Főoldal » Archív » Tűzifával ütötte le vendéglátóját a hevesi férfi

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a 30 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki tavaly kará­csony­kor Heve­sen egy vesze­ke­dés során élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést oko­zott az apósának.

A vád­lott 2017. decem­ber 25-én dél­után élet­tár­sa szü­le­i­nek heve­si laká­sán a tágabb rokon­ság köré­ben, élet­tár­sá­val és három gye­re­kük­kel közö­sen ünne­pel­te a kará­csonyt. Az esti órák­ra a tár­sa­ság férfi tag­jai közül töb­ben – így a ter­helt is – ittas álla­pot­ba kerültek.

Az össze­jö­ve­tel köz­ben a vád­lott kis időre távo­zott az ingat­lan­ból. Vissza­tér­te után - mivel roko­nai azt hit­ték, hogy dro­goz­ni ment - vesze­ke­dés ala­kult ki, mely­nek során a vád­lott dula­ko­dott az élet­tár­sá­val, ezért a házi­gaz­da a lánya védel­mé­ben kiküld­te őt a ház­ból. Az ittas, indu­la­tos álla­pot­ban lévő férfi ele­get tett ugyan a fel­szó­lí­tás­nak, de az udvar­ról a nyi­tott abla­kon át tovább­ra is agresszív hang­nem­ben kia­bált ven­dég­lá­tó­já­val, aki ezt meg­elé­gel­ve elin­dult, hogy lecsil­la­pít­sa őt. Ami­kor a sér­tett kilé­pett az ajtón, a vád­lott az udva­ron tárolt tűzi­fák egyi­ké­vel köze­pes­nél nagyobb erő­vel úgy vágta hom­lo­kon, hogy az idős férfi esz­mé­le­tét veszt­ve nyom­ban össze­esett a küszöbön.

Ezt látva a rokon­ság is kisza­ladt az udvar­ra, ahol a kiala­kult tett­le­ges­ség során töb­ben meg­ütöt­ték, meg­rúg­ták a vádlottat.

Az ese­mé­nyek során a sér­tett benyo­ma­tos kopo­nya­tö­rést és  agy­zú­zó­dást, míg a vád­lott 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzódásos-horzsolásos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a tűzi­fá­val apó­sá­ra táma­dó fér­fit, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, emel­lett a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett, száz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó össze­gű bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.