Főoldal » Hírek » Tyúktolvajként indult, erőszakossá vált - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik nem­csak barom­fi­ud­va­ro­kat dúl­tak fel, de komo­lyabb cse­lek­mé­nyek­re is elszán­tak voltak.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak elő­ször csak házi­szár­nya­so­kat lop­tak tatár­szent­györ­gyi és daba­si por­ták­ról. 2020 augusz­tu­sa és 2021 már­ci­us vége közöt­ti idő­ben az elkö­ve­tők több mint negy­ven barom­fit lop­tak el közel száz­ezer forint értékben.

A tyúk­lo­pá­so­kon fel­bá­to­rod­va később már robo­gót is elvit­tek egy ház­tól, egy másik­ba pedig betör­tek és onnan nagyobb össze­gű kész­pénzt, vala­mint arany éksze­re­ket is elloptak.

Gát­lás­ta­lan­sá­gu­kat mutat­ta, hogy egyik alka­lom­mal, ami­kor éppen tűzi­fát pró­bál­tak lopni és a sér­tett tele­fon­já­val fel­vé­telt készí­tett róluk, az éppen az ingat­lant már elhagy­ni készü­lő férfi ezt ész­re­vet­te, vissza­má­szott az udvar­ba és meg­fe­nye­get­te a sér­tett nőt. A vád­lott erő­sza­kos fel­lé­pé­sé­nek csak az vetett véget, hogy a sér­tett nő élet­tár­sa is kijött a házból.

Emel­lett a férfi vád­lott egy koráb­bi nézet­el­té­rés miatt egy másik sér­tett­hez is bemá­szott, majd őt a saját udva­rán bán­tal­maz­ta egy fakaróval.

Az ügy­ben a Daba­si Járá­si Ügyész­ség a páros ellen vádat emelt több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, vala­mint a férfi ellen továb­bá súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is.