Főoldal » Archív » ügyészi fellebbezés – végrehajtandó szabadságvesztés és 10 év eltiltás az ittas járművezetőnek

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, és 10 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki hamis rend­szám­mal köz­le­ke­dett, és rövid időn belül két­szer is itta­san vezetett.

A vád­lott a 2018. augusz­tus 31-ét meg­elő­ző héten a tulaj­do­ná­ban lévő, de Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba nem helye­zett, így érvé­nyes rend­szám­mal sem ren­del­ke­ző gép­ko­csi­já­ra fel­he­lyez­te egy for­ga­lom­ból kivont gép­jár­mű rend­szám­táb­lá­ját. A hamis for­gal­mi rend­szá­mú autó­val köz­le­ke­dő fér­fit 2018. augusz­tus 31-én, este köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, az intéz­ke­dő rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a rend­szám hamis, továb­bá, hogy a vád­lott a veze­tés előtt alko­holt fogyasztott.

Alig két hét­tel később, az esti órák­ban a férfi egy rend­szám nél­kü­li gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett itta­san. Az igen súlyos fok­ban ittas vád­lott által veze­tett gép­ko­csi jobb első kere­ke defek­tes volt, a gumi­ab­roncs levált az acél­fel­ni­ről, ennek elle­né­re azzal tovább köz­le­ke­dett, amíg az úttest­ről leha­lad­va egy kerí­tés­nek nem ütközött.

Az első­fo­kon eljárt Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2019 novem­be­ré­ben a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki két rend­be­li ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­ben és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­té­ben, ezért 1 év 10 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa és hosszabb tar­ta­mú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás – érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, mivel a bün­te­tett elő­éle­tű, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, ennek elle­né­re köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt több­ször is meg­bír­sá­golt vád­lott elő­éle­té­re tekin­tet­tel a kisza­bott bün­te­tést arány­ta­la­nul eny­hé­nek értékelte.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve lénye­ge­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú íté­le­tet és a vád­lot­tat 2 év bör­tön­re, vala­mint 10 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.