Főoldal » Hírek » Ügyészi kereset eredményeként nem tarthat kutyát az állatkínzásért elítélt férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség kere­se­te alap­ján indí­tott per­ben a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék hat évre eltil­tot­ta az ebtar­tás­tól azt a fér­fit, aki az egyik Pápa kör­nyé­ki falu­ban a söré­tes vadász­pus­ká­já­val két­szer, köz­vet­len közel­ről lőtte meg kau­ká­zu­si juhászkutyáját. 

A férfi ellen azt köve­tő­en indí­tott pol­gá­ri pert az ügyész­ség, hogy a Pápai Járás­bí­ró­ság a 2020 szep­tem­be­ré­ben jog­erő­re emel­ke­dett íté­le­té­ben bűnös­nek mond­ta ki állat­kín­zás, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben, és három év tíz hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, miu­tán az enge­dély nél­kül tar­tott söré­tes vadász­lő­fegy­ve­ré­vel kis távol­ság­ról két­szer az olda­lán meg­lőt­te a kutyá­ját, majd az álla­tot a pin­cé­be zárta. Az esz­mé­le­tén lévő, és így fáj­dal­mai miatt mint­egy három órán át szen­ve­dő, sok­kos álla­pot­ban lévő ebet a kiér­ke­ző állat­or­vos egyéb lehe­tő­ség híján elaltatta.

Az ügyész­ég élve azzal a jogá­val, hogy az álla­tok kímé­le­té­re és védel­mé­re vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok meg­sér­té­se ese­tén a tevé­keny­ség­től való eltil­tás iránt kere­se­tet indít­son, hat éves idő­tar­tam­ra kérte a férfi ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tá­sát, mivel indo­ko­lat­lan és bru­tá­lis cse­le­ke­de­te miatt erre alkalmatlan.

A bíró­ság a pol­gá­ri peres eljá­rás ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en az immár alpe­re­si pozí­ci­ó­ban álló fér­fit írás­be­li ellen­ké­re­lem elő­ter­jesz­té­sé­re hívta fel. Miu­tán az alpe­res nem élt ennek lehe­tő­sé­gé­vel, a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék tár­gya­lá­son kívül, az íté­let­tel azo­nos hatá­lyú bíró­sá­gi meg­ha­gyást bocsá­tott ki, és ebben ren­del­ke­zett az eltil­tás­ról. A bíró­sá­gi meg­ha­gyás­sal szem­ben ellent­mon­dás nem érke­zett, így az jogerős.