Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 - a katonai igazságszolgáltatás történetét bemutató tablók
Az évvel együtt las­san az ügyész­ség 150 éves évfor­du­lós éve is a végé­hez köze­le­dik. De mielőtt ez meg­tör­tén­ne, az ügyész­ség tör­té­ne­té­nek egy kevés­bé ismert szeg­le­té­be sze­ret­nénk kala­u­zol­ni önöket.
 
A Leg­főbb Ügyész­sé­gen a kato­nai igaz­ság­szol­gál­ta­tás tör­té­ne­tét bemu­ta­tó tab­lók szí­ne­sí­tik azt a folyo­sót, ahol régeb­ben a Kato­nai Főügyész­ség iro­dái vol­tak. A kato­nai ügyé­szi szer­ve­zet egé­szen 2012 janu­ár­já­ig kato­nai ala­ku­lat is volt, amely­nek csa­pat­zász­ló­ját 2002. júli­us 8-án ado­má­nyoz­ta Mádl Ferenc köz­tár­sa­sá­gi elnök az ügyész­ség­nek. Az ado­má­nyo­zás napja egy­ben a kato­nai ügyé­szek napja is lett, hiszen ez a nap egy­be­esett a hon­véd­ség kato­nai bűn­vá­di per­rend­tar­tá­sá­ról szóló 1912. évi XXXIII. tör­vény­cikk köz­zé­té­te­lé­nek napjával.
 
A Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múze­um mun­ka­tár­sa­i­nak segít­sé­gé­vel meg­újul­tak a tab­lók. A hon­vé­del­mi minisz­ter és az EMMI ille­té­kes főosz­tá­lyá­nak enge­dé­lyé­vel a múze­um­ból köl­csön­zés­sel vissza­ke­rül­he­tett a csa­pat­zász­ló is.
A kato­nai ügyé­szi szer­ve­zet kato­nai ala­ku­lat­ként ma már meg­szűnt, a kato­nai ügyé­szi fel­ada­tok azon­ban meg­ma­rad­tak. A kato­nai ügyé­szek – tovább­ra is a Magyar Hon­véd­ség hiva­tá­sos állo­má­nyú tag­ja­ként – a „civil” ügyé­szi szer­ve­zet­ben foly­tat­ják a mun­ká­ju­kat, a nyo­mo­zó ügyész­sé­gek kötelékében.