Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ügyészség 150 – A meglepetés torta

Hiába a jár­vány, a kény­sze­rű bezárt­ság, a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok hiá­nya, soka­kat meg­moz­gat az ügyész­ség 150. évfor­du­ló­ja. Van, aki külön­le­ges sport­tel­je­sít­ménnyel készül, más tanul­mányt ír, vir­tu­á­lis kiál­lí­tást szer­vez, vagy épp végig köve­ti a soro­za­tun­kat. Megint más édes meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ke­dik a kol­lé­gá­i­nak.

Kiss Ildi­kó majd’ 20 éve dol­go­zik tiszt­vi­se­lő­ként a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­sé­gen, azon­ban a mun­ká­ja mel­lett soha nem múlt el a sütés­hez való gye­rek­ko­ri von­zal­ma. 2013-ban kivá­ló ered­ménnyel elvég­zett egy cuk­rász tan­fo­lya­mot, és azóta is töret­len kedv­vel készí­ti a szebbnél-szebb és fino­mabb tor­tá­kat – kol­lé­gái, bará­tai, csa­lád­ja és a maga örö­mé­re. Folya­ma­to­san kísér­le­tez, új recep­te­ket tanul meg, sőt tudá­sát „béke­idő­ben” a kol­lé­gák gye­re­ke­i­nek is igyek­szik átad­ni – közös hét­vé­gi süté­sek kere­té­ben. Ildi­kó nem csak egy­sze­rű tor­tá­kat készít, szá­má­ra ez az alko­tás örö­mét jelen­ti. Terve az, hogy a távo­li jövő­ben, nyug­dí­jas­ként cuk­rász­dát nyit majd.Legutóbbi műre­me­ké­vel – amellyel az ügyész­ség 150. évfor­du­ló­ja előtt tisz­te­leg – a napok­ban örven­dez­tet­te meg a Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Saj­tó­fő­osz­tály mun­ka­tár­sa­it.

Köszö­net érte!:)