Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 – a közérdekvédelmi ügyek

Ügyész­ség 2021. Az ügyész­ség nem­csak bün­te­tő­ügyek­ben jár el, hanem bün­te­tő­jo­gon kívü­li terü­le­te­ken is van­nak köte­le­zett­sé­gei, jogo­sult­sá­gai. Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge során köz­igaz­ga­tá­si, sza­bály­sér­té­si, pol­gá­ri jogi tör­vény­sér­té­sek miatt intéz­ked­het. A köz­ér­dek­vé­del­mi szak­te­rü­le­ten ikta­tott ügyek száma 2021-ben az előző évhez képest közel 20%-kal nőtt.