Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 – a szabadságvesztések

Ügyész­ség 2021. 2021-ben a bíró­ság által leg­gyak­rab­ban alkal­ma­zott bün­te­tés – az előző évek­hez hason­ló­an - a pénz­bün­te­tés volt, a jog­erő­sen elítél­tek 46,8%-a kapott ilyen bün­te­tést. A sza­bad­ság­el­vo­nás­sal járó bün­te­té­sek száma mér­sé­kel­ten növe­ke­dett. A sza­bad­ság­vesz­tés ará­nya 36,8%-ra, az elzá­rá­sé 3,4%-ra nőtt. Ez arra utal, hogy a bün­te­tés­ki­sza­bá­si gya­kor­lat­nak a koráb­bi évben tapasz­tal­ha­tó eny­hü­lé­se nem folytatódott.