Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 - a váddal egyezőség

Az ügyész­ség 2021-ben foly­ta­tott tevé­keny­sé­gé­nek főbb ada­ta­it az ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­ban teszi közzé. Az infor­má­ci­ók közül néhány érde­ke­sebb és fon­to­sabb ada­tot az „Ügyész­ség 2021” soro­za­tunk­ban külön is bemu­ta­tunk.

2021-ben azok­nak az elkö­ve­tők­nek 87,9 %-át, akik­kel szem­ben az ügyész­ség vádat emelt, a bíró­ság az ügyész­sé­gi vád­dal min­den tekin­tet­ben egye­ző­en ítél­te el.