Főoldal » Hírek » Ügyészség 2021 – gazdasági korrupciós ügyek

Ügyész­ség 2021. A gaz­da­sá­gi kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán a kez­de­mé­nye­zett eljá­rá­sok szá­má­nak jelen­tős növe­ke­dé­sét (78 ügy -> 103 ügy) az a 2021. janu­ár 1-jén hatály­ba lépett jog­sza­bály­vál­to­zás ered­mé­nyez­te, amely bün­te­ten­dő­vé tette az úgy­ne­ve­zett hála­pénz elfo­ga­dá­sát, nyújtását.