Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Ügyészség 2022 - a "mértékes indítvány" -ok száma

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tehet a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re, arra az eset­re, ha a vád­lott a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Ez az úgy­ne­ve­zett „mér­té­kes indít­vány”, ami a tapasz­ta­la­tok alap­ján haté­kony esz­kö­ze a bün­te­tő­el­já­rá­sok gyors befe­je­zé­sé­nek.