Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Ügyészség 2022 - büntetővégzések

2022-ben az ügyész­ség­re érke­zett befe­je­zett mint­egy 80.000 nyo­mo­zás 61,6 %-ban tör­tént vád­eme­lés. A vádak kicsi­vel több, mint 70 %-ában az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt. Ez azt jelen­ti, hogy a bíró­ság ira­tok alap­ján hatá­roz az ügy­ben.

A bün­te­tő­vég­zés­sel szem­ben ter­mé­sze­te­sen kér­he­tő tár­gya­lás, a vád­lot­tak döntő több­sé­ge azon­ban ezzel a jogá­val nem élt, a bün­te­tő­vég­zé­sek több, mint 80 %-a jog­erős lett, tehát az ira­tok alap­ján hozott dön­tést min­den részt­ve­vő meg­fe­le­lő­nek tar­tot­ta.