Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Ügyészség 2022 - váddal egyező elítélések aránya
Az ügyész­ség min­den évben köz­zé­te­szi az előző évi tevé­keny­sé­gé­nek főbb ada­ta­it. Közü­lük néhány érde­ke­sebb és fon­to­sabb infor­má­ci­ót külön is bemu­ta­tunk.
 
2022-ben azok­nak az elkö­ve­tők­nek 87,4 %-át, akik­kel szem­ben az ügyész­ség vádat emelt, a bíró­ság az ügyész­sé­gi vád­dal min­den tekin­tet­ben egye­ző­en ítél­te el.