Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Ügyészség 2022 - vádemelési javaslattal érkezett ügyek
2022-ben csak­nem 80.000 befe­je­zett nyo­mo­zást küld­tek a nyo­mo­zó ható­sá­gok az ügyész­sé­gek­re, azzal a javas­lat­tal, hogy állás­pont­juk sze­rint vád­eme­lés­nek lehet helye az ügy­ben.
 
Ezen ügyek több, mint 60 %-ban tör­tént végül vád­eme­lés, továb­bi 15 %-ban a bűnös­sé­get meg­ál­la­pít­ha­tó­nak látta az ügyész, de vád­eme­lés helyett elte­re­lést alkal­ma­zott (fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést vagy köz­ve­tí­tői eljá­rást).
 
Így ezen ügyek több, mint három­ne­gye­dé­ben talál­ta a gya­nú­sí­tott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pít­ha­tó­nak az ügyész­ség (76,9 %).