Főoldal » Archív » Ügyészségi fellebbezés folytán ítélték el az elsőfokon felmentett garázda futballjátékost

Ered­mé­nyes ügyész­sé­gi fel­leb­be­zés alap­ján álla­pí­tot­ta meg a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­ben annak a fut­ball­já­té­kos­nak a bűnös­sé­gét, akit első­fo­kon a Bar­csi Járás­bí­ró­ság fel­men­tett e bűn­cse­lek­mény alól.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge által benyúj­tott vád­irat lénye­ge sze­rint 2016 októ­be­ré­ben egy dél-Somogyban meg­ren­de­zett megye III. osz­tá­lyú lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen a vád­lott által lőtt gólt nem adta meg a játék­ve­ze­tő, ezért a vád­lott vitat­koz­ni kez­dett a bíró­val, és han­go­san szi­dal­maz­ta. Lecse­ré­lé­se után a játé­kos meccs köz­ben átsé­tált a pályán, így a mér­kő­zést fél­be­sza­kí­tot­ta a játék­ve­ze­tő, majd újabb vád­lot­ti ordi­bá­lást köve­tő­en kiál­lí­tot­ta. A focis­ta ezen ugyan­csak fel­há­bo­ro­dott, ezért a ren­dez­vényt zavar­va vál­lal neki­ment az egyik ren­de­ző­nek, dula­ko­dott egy szur­ko­ló­val, az álta­la dur­ván szi­dal­ma­zott játék­ve­ze­tőt csak azért nem tudta meg­ver­ni, mert a ren­de­zők feltartóztatták.

Az ügyész­sé­gi állás­pont­tal szem­ben a járás­bí­ró­ság nem talál­ta kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes­nek a vád­lott erő­sza­kos és bot­rá­nyos visel­ke­dé­sét, ezért felmentette.

A Somogy Megyei Főügyész­ség az indít­vá­nyá­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy a jog­al­ko­tó és a  Magyar Labdarúgó-szövetség utób­bi évek­ben hozott szi­go­rí­tó intéz­ke­dé­sei abba az irány­ba mutat­nak, hogy a vád­lot­té­hoz hason­ló - tár­sa­dal­mi­lag támo­ga­tott cél­ki­tű­zés­sel nyíl­tan szem­be helyez­ke­dő - maga­tar­tás nem a fut­ball­pá­lyá­ra való, annak ele­jét kell venni min­den lehet­sé­ges eszközzel.

Mivel a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a közös­sé­gi együtt­élés sza­bá­lya­it gát­lás­ta­la­nul és nyíl­tan meg­szeg­te, így a főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, és a bűnös­nek kimon­dott vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést sza­bott ki.