Főoldal » Archív » Ügyetlensége miatt a sínekre hajtott, ahol lefulladt gépkocsija

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 45 éves balas­sa­gyar­ma­ti nő ellen, aki­nek a vas­úti átjá­ró­ban ful­ladt le a gépkocsija. 

A vád­lott 2016. júni­us 17-én dél­után 2 óra körül Balas­sa­gyar­ma­ton, a Pat­var­ci úton vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját, mely­ben utast is szál­lí­tott. Az utat jól isme­ri, tudta, hogy azt egy kilo­mé­te­ren belül két­szer is keresz­te­zik a vas­úti sínek.

Az első vas­úti átjá­ró­ban a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­sét ész­lel­ve meg­állt, majd a Balas­sa­gyar­mat­ról Nóg­rád­kö­vesd irá­nyá­ba köz­le­ke­dő sze­mély­szál­lí­tó vonat – melyen mint­egy 30 utas uta­zott – elha­la­dá­sát köve­tő­en tovább indult Pat­varc irányába.

Miköz­ben a követ­ke­ző vas­úti átjá­ró­hoz köze­lí­tett, addig­ra a szin­tén az átjá­ró­hoz köze­lí­tő vonat miatt ez a fény­so­rom­pó is vil­lo­gó piros jel­zés­re vál­tott. A vád­lott fékez­ni is kez­dett, azon­ban jobb lába lecsú­szott a fék­pe­dál­ról és láb­fe­je beakadt a pedá­lok közé. A nő ettől meg­ijedt, bal lábá­val kezd­te nyom­ni a fék­pe­dált, az egy­ide­jű féke­zés és gáz­adás hatá­sá­ra a sze­mély­gép­ko­csi a vas­úti átjá­ró­ba beha­lad­va leful­ladt és megállt.

A moz­dony­ve­ze­tő a fen­ti­e­ket ész­lel­ve hala­dék­ta­la­nul gyors­fé­ke­zett, azon­ban a bal­ese­tet már nem kerül­het­te el, a motor­ko­csi jobb olda­la érin­tő­le­ge­sen össze­üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi első részé­vel, majd a vonat a vas­úti útát­já­rót elhagy­va pálya­el­ha­gyás nél­kül állt meg.

A bal­eset­ben senki sem sérült meg, a jár­mű­vek azon­ban megrongálódtak.

A bal­eset oka azt volt, hogy a gép­ko­csi veze­tő­je nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a vas­úti átjá­ró­ban köz­le­ke­dő vonat­nak és ezzel a vonat uta­sa­i­nak, sze­mély­ze­té­nek testi épsé­gét, így a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát veszélyeztette.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Balas­sa­gyar­mat, 2016. szep­tem­ber 23.

Dr. Bóna Gyula

főügyész

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye