Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ügyfelét csapta be és károsította meg egy ügyvéd – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség egy zalai ügy­véd­del szem­ben, aki bírói vég­zést hami­sít­va csalt ki pénzt ügyfelétől.

A vád­irat sze­rint egy Zala vár­me­gyé­ben prak­ti­zá­ló ügy­véd meg­ha­tal­ma­zás alap­ján látta el az alpe­res férfi jogi kép­vi­se­le­tét a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt házas­ság fel­bon­tá­sa iránt indí­tott perben.

Az ügy­véd 2021 decem­be­ré­ben egy e-mailt kül­dött ügy­fe­lé­nek, amely­hez csa­tolt egy saját maga által készí­tett bíró­sá­gi vég­zést, fel­tün­tet­ve a bíró­sá­gi ügy­szá­mot és a bíró nevét. A hamis okirat tar­tal­ma sze­rint a bíró fel­hív­ja az alpe­rest, hogy ha a 2021. decem­ber 8. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son tett nyi­lat­ko­za­tá­nak meg­fe­le­lő­en igaz­ság­ügyi pszi­cho­ló­gus szak­ér­tő bevo­ná­sát kéri, úgy a vég­zés kéz­hez­vé­te­lé­től szá­mí­tott 8 napon belül helyez­zen elnö­ki letét­be 195.000 forin­tot a kiren­de­len­dő szak­ér­tő vár­ha­tó költ­sé­ge­i­re. Ennek elmu­lasz­tá­sa ese­tén a bíró­ság a szak­ér­tő kiren­de­lé­sé­re vonat­ko­zó indít­ványt eluta­sít­ja, és a ren­del­ke­zé­sé­re álló ada­tok alap­ján határoz.

A hamis köz­ok­irat­ban fog­lal­tak­nak és a vád­lott ezzel kap­cso­la­tos biz­ta­tá­sá­nak hitelt adva a sér­tett 2021. decem­ber 17. nap­ján - abban a téves fel­te­vés­ben, hogy a bírói vég­zés­ben meg­adott bírói leté­ti szám­lá­ra utal - 195.000 forin­tot utalt át az ügy­véd lakos­sá­gi bankszámlájára.

Az ügy­véd cse­lek­mé­nyé­re fény derült, mivel a 2022. ápri­lis 29. nap­ján meg­tar­tott tár­gya­lá­son, az íté­let­hir­de­tést köve­tő­en a bíró tájé­koz­tat­ta az alpe­rest arról, hogy a bíró­ság leté­ti fel­hí­vást tar­tal­ma­zó vég­zést nem bocsá­tott ki. A sér­tett ezt köve­tő­en a pénz vissza­fi­ze­té­sé­re szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat, aki az oko­zott kárt megtérítette.

Mivel a vád­lott az ügy­vé­di hiva­tá­sá­ból folyó köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, haszon­szer­zés végett ügy­fe­lé­nek jog­ta­lan hát­rányt oko­zott, a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat vele szemben.