Főoldal » Hírek » Ügyvédnek adta ki magát - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki ügy­véd­nek adta ki magát, és külön­bö­ző ügyek­ben vál­lalt megbízásokat. 

A vád­irat sze­rint a nő ugyan jogi asszisz­ten­si vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zett, és jogi egye­tem­re is járt, azon­ban azt nem végez­te el. A vég­zett­ség hiá­nyá­ban ügy­vé­di tevé­keny­sé­get sem végez­he­tett volna. Ennek elle­né­re lakó­he­lyén – a ceg­lé­di járás egyik tele­pü­lé­sén – az a téves kép­zet ala­kult ki, hogy ügy­véd­ként eljár­hat. A nő ezt a téve­dést nem igye­ke­zett elosz­lat­ni, hanem több eset­ben is pén­zért ügy­vé­di tevé­keny­sé­gi körbe sorol­ha­tó meg­bí­zá­so­kat vál­lalt el 2019 és 2020 években.

Első­ként egy nővel álla­po­dott meg abban, hogy nevé­ben házas­sá­gi bon­tó­pert indít a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon. Az elkö­ve­tő kere­set­le­ve­let, vala­mint a férj ellen irá­nyu­ló írás­be­li ellen­ké­rel­met is elké­szí­tett, amit később benyúj­tott. Ezzel egy­ide­jű­leg még 70.000 forin­tot is elkért a nőtől ille­ték­bé­lyeg­re, amit később nem fize­tett be.

A nő fenti ese­tet köve­tő­en még két ügy­ben vál­lalt meg­bí­zást pén­zért. Egyik egy gond­nok­ság alá helye­zés­sel kap­cso­la­tos bíró­sá­gi ügy, a másik egy hiva­ta­los ügyek­ben tör­té­nő eljá­rás­ra kapott meg­ha­tal­ma­zás volt. Mind­két ügy­ben a meg­ha­tal­ma­zá­son veze­ték­ne­ve előtt „dok­tor” titu­lust hasz­nált, ezzel is meg­té­veszt­ve az ügyfeleket.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.