Főoldal » Hírek » Új ügyészségi épület Siklóson - fotókkal

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai napon átad­ta a Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zát.

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség 1953. évi lét­re­jöt­té­től kezd­ve a bíró­ság­gal közös épü­let­ben volt elhe­lyez­ve. Az épü­let a közel 70 éves közös hasz­ná­lat után mind az ügyész­ség, mind a bíró­ság szá­má­ra szű­kös­sé vált.

A Sik­lós bel­vá­ro­sá­ban elhe­lyez­ke­dő ingat­lant 2016-ban vásá­rol­ta meg az ügyész­ség. A bon­tást köve­tő­en, az új épü­let kivi­te­le­zé­se 2020 őszén kez­dő­dött, majd egy év eltel­té­vel az épü­let műsza­ki átadás-átvételére is sor került.

Az 504 m2 hasz­nos alap­te­rü­le­tű szék­ház 430 mil­lió forin­tos tel­jes beru­há­zá­si költ­ség­gel való­sult meg, mely­nek során az ügyész­ség igé­nye­it min­den tekin­tet­ben kielé­gí­tő modern iro­da­épü­let jött létre.

Az átadó ünnep­sé­gen dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy egy város éle­té­ben az ügyész­ség – mint a tár­sa­da­lom és azon belül is a helyi közös­sé­gek védel­me­ző­je – fon­tos sze­re­pet tölt be. A tevé­keny­sé­ge min­den­na­pos, lát­ha­tó és hasz­nos, így elen­ged­he­tet­len, hogy az ügyé­szi mun­kát a kol­lé­gák méltó és a moder­ni­tás köve­tel­mé­nye­i­nek meg­fe­le­lő helyen végez­zék. Főként akkor, ha belső, igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si vagy netán külső, glo­bá­lis kihí­vá­sok­ra kell rea­gál­ni, mint a világ­jár­vány, vagy a szom­szé­dunk­ban dúló hábo­rú.

Az elmúlt évek­ben jelen­tős inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek tör­tén­tek az ügyé­szi szer­ve­zet­ben. Ennek egyik fon­tos újabb állo­má­sa a Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa.