Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész került gyorsított eljárással bíróság elé Veszprém megyében - VIDEÓVAL - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott szerb állam­pol­gárt állí­tott bíró­ság elé a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két nap­pal az elfo­gá­sa után.

A Veszp­rém Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai 2021. feb­ru­ár 8-án, dél körül, Veszp­rém kül­te­rü­le­tén, a 8-as számú főút­nál állí­tot­ták meg azt a szerb fér­fit, aki a rend­őr­ség jel­zé­sé­re mene­kül­ni kez­dett, gép­ko­csi­já­val egy föld­út­ra haj­tott, és ott jobbra-balra cikáz­va végül egy árok­ban állt meg.

Az autó­ban a sofő­rön kívül öt, magát szír állam­pol­gár­nak valló férfi uta­zott, akik közül ket­ten a cso­mag­tar­tó­ban húz­ták meg magu­kat. Miu­tán a gép­ko­csi meg­állt, töb­ben gya­log pró­bál­tak tovább­me­ne­kül­ni, ám az intéz­ke­dő rend­őrök végül min­den­kit elfogtak.

A vád­lott a szerb-magyar állam­ha­tárt koráb­ban jog­el­le­ne­sen átlé­pő szír állam­pol­gá­ro­kat aznap reg­gel a haj­na­li órák­ban vette fel Kis­szál­lás kör­nyé­kén, ahon­nan Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta volna őket, melyet a rend­őri ellen­őr­zés meghiúsított.

Az őri­zet­be vett sofőrt az ügyész­ség 2021. feb­ru­ár 10-én bíró­ság elé állí­tot­ta, a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság pedig 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint a szö­kés veszé­lye miatt ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről szóló vég­zést a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált, míg az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért  fellebbezett.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – vide­ót és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-ot-illegalis-migranst-szallitott-a