Főoldal » Hírek » Újabb embercsempész letartóztatásban - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Észt állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta ered­mé­nye­sen az ügyészség.

 A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség egy észt állam­pol­gár­sá­gú, de finn­or­szá­gi lak­cím­mel ren­del­ke­ző férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­hoz. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 21-én este 10 óra körül egy magyar rend­szá­mú fur­gon­nal kilenc, magát szír szár­ma­zá­sú­nak valló fér­fit szál­lí­tott Bony­hád külterületén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az uta­sok magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó okmánnyal nem ren­del­kez­nek, egy szer­bi­ai mene­kült­tá­bor­ban ismer­ked­tek meg egy ember­csem­pésszel, aki­nek a segít­sé­gé­vel, gya­lo­go­san érkez­tek Magyar­or­szág­ra, ahol az előre meg­be­szélt hely­szí­nen száll­tak be a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csi­ba, és Auszt­ri­á­ba utaz­tak volna. A magyar nyel­vet nem beszé­lő gya­nú­sí­tott a szál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos tud­ni­va­ló­kat mobil­te­le­fo­non angol nyel­ven kapta, egy­elő­re isme­ret­len személytől.

A Bony­há­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a gép­ko­csi veze­tő­jét és az uta­so­kat iga­zol­tat­ták, majd a jármű veze­tő­jét őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye bűn­szer­ve­zet­ben, állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, amely bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlya kiemel­ke­dő, hiszen – a bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­tés­re tekin­tet­tel – két évtől tizen­hat évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a letar­tóz­ta­tás okai fenn­áll­nak, így szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lye, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet értve 2021. janu­ár 23. nap­ján egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.