Főoldal » Hírek » Újabb ingatlanközvetítő irodával szemben nyert pert az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy szent­end­rei ingat­lan­köz­ve­tí­tő iroda által alkal­ma­zott blan­ket­ta­szer­ző­dést vizs­gált meg, és több tisz­tes­ség­te­len szer­ző­dé­si kikö­tést talált. Az ügyész­ség pert indí­tott a tisz­tes­ség­te­len fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa iránt.

Mind az ingat­lan­vá­sár­lás mind az ingat­lan eladás az egyik leg­fon­to­sabb fogyasz­tói dön­tés. Ezért külö­nö­sen gon­dos körül­te­kin­tést igé­nyel az, hogy milyen szer­ző­dé­ses fel­té­te­lek mel­lett adunk meg­bí­zást az ingat­la­nunk érté­ke­sí­té­sé­re. Az ingat­lan­köz­ve­tí­tői szer­ző­dés jel­lem­ző­en úgy­ne­ve­zett siker­dí­jas szer­ző­dés, vagy­is a díj a köz­ve­tí­tő­nek csak akkor jár, ha adásvételi-, bérleti- vagy egyéb hasz­no­sí­tá­si szer­ző­dés jön létre a tevé­keny­sé­ge ered­mé­nye­ként. Ez nem min­den eset­ben így kerül a meg­bí­zá­si szer­ző­dé­sek­be, ezért az ügyész­ség rend­sze­re­sen meg­vizs­gál­ja a látó­kö­ré­be kerü­lő ingat­lan­köz­ve­tí­tő cégek szer­ző­dé­si feltételeit.

A főügyész­ség egy ilyen vizs­gá­lat ered­mé­nye­ként indí­tott pert egy – orszá­gos köz­ve­tí­tői háló­zat­hoz tar­to­zó - szent­end­rei ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég­gel szem­ben. A köz­ve­tí­tő blan­ket­tát készí­tett az ingat­la­nu­kat elad­ni szán­dé­ko­zó ügy­fe­lek­kel való szer­ző­dés­kö­tés cél­já­ból, mely­ben az ügyész­ség több jog­sér­tő ren­del­ke­zést is talált.

Két szer­ző­dé­si kikö­tés is ren­del­ke­zett arról, hogy akkor is kel­lett az ingat­lan­köz­ve­tí­tő szá­má­ra díjat fizet­ni, ha az köz­ve­tí­tő nem tel­je­sí­tet­te a meg­bí­zást, vagy­is a tevé­keny­sé­ge ered­mé­nye­ként nem tudott olyan érdek­lő­dőt fel­ku­tat­ni, aki a tulaj­do­nos­sal adás­vé­te­li vagy bér­le­ti szer­ző­dést kötött volna.

A blan­ket­ta sze­rint az ingat­lan­köz­ve­tí­tő­nek már az alap­ján is járt az ellen­szol­gál­ta­tás, ha az érté­ke­sí­tés érde­ké­ben több­let­te­vé­keny­sé­get vég­zett (pél­dá­ul az ingat­lant aktí­van hir­det­te), de a tevé­keny­sé­ge nem veze­tett ered­mény­re. Ez a szer­ző­dé­si ren­del­ke­zés azért tisz­tes­ség­te­len, mert nem a köz­ve­tí­tő­nek, hanem a meg­bí­zó­nak kel­lett visel­nie annak üzle­ti koc­ká­za­tát, ha a köz­ve­tí­tő ráfor­dí­tá­sai eset­le­ge­sen nem térül­tek meg.

Egy másik szer­ző­dé­si kikö­tés sze­rint az ingat­lan­köz­ve­tí­tő akkor is jogo­sult volt a köz­ve­tí­tői díjra, ha a vevő­je­lölt véte­li aján­la­tot tett, de azt az eladó ala­pos okból visszautasította.

A Pest Megyei Főügyész­ség kere­se­te nyo­mán a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék íté­le­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek érvény­te­len­sé­gét, min­den fogyasz­tó által kötött szer­ző­dés­re kiter­je­dő hatállyal. A tör­vény­szék íté­le­té­vel szem­ben az ingat­lan­köz­ve­tí­tő cég fel­leb­be­zés­sel élt, azon­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la – amely előtt már a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kép­vi­sel­te az ügyé­szi állás­pon­tot - jog­erős dön­té­sé­vel az emlí­tett szer­ző­dé­si kikö­té­sek érvény­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sát hely­ben hagyta.