Főoldal » Archív » Újabb minden alapot nélkülöző média megállapítások az ügyészséggel szemben a Dr. Czeglédy Csaba és társai ellen indult bűnügyben

A mai napon mind a hvg.hu, mind a PestiSrácok.hu min­den ala­pot nél­kü­lö­ző meg­ál­la­pí­tá­so­kat tett az ügyész­ség­gel kap­cso­lat­ban  a Dr. Czeg­lédy Csaba és tár­sai ellen folya­mat­ban levő ügyben.

Mind­ezek­kel szem­ben, az ügyész­ség az ügy­ben foly­ta­tott nyo­mo­zás fel­ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során mind­vé­gig a hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint járt el és ezért vissza­uta­sít min­den ezt meg­kér­dő­je­le­ző állítást.

A cik­kek­ben emlí­tett újság­írót írás­be­li beje­len­té­se nyo­mán tanú­ként hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó ható­ság. A tanú a sze­mé­lyi ada­tai zár­tan keze­lé­sét nem kérte. Az újság­író ezt köve­tő­en újabb bead­ványt kül­dött. Bead­vá­nyát az ügyész­ség a nyo­mo­zó ható­ság­nak továb­bí­tot­ta, amely azt kivizsgálta.

A bead­vány tar­tal­maz ugyan egy olyan meg­jegy­zést, hogy a bead­vány benyúj­tó­ja ezen okira­tot és annak tar­tal­mát zár­tan kéri kezel­ni. Ezen kére­lem ugyan­ak­kor sem a bead­vány benyúj­tá­sa ide­jén, sem a jelen­leg hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si sza­bá­lyok sze­rint nem értel­mez­he­tő, és nem tel­je­sít­he­tő, tekin­tet­tel arra, hogy az két gya­nú­sí­tott­ra, a gya­nú­sí­tot­tak befo­lyá­so­lá­sá­ra, továb­bá egy, az eljá­rás során kihall­ga­tott tanú sza­va­hi­he­tő­sé­gé­re, és az eljá­rás során érke­zett szá­mos, és több bűn­cse­lek­mény meg­va­ló­su­lá­sát állí­tó bead­vány való­ság­tar­tal­má­ra vonat­ko­zó ada­to­kat tartalmaz.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség­nek nincs, és nem is volt tör­vé­nyes lehe­tő­sé­ge arra, hogy az eljá­rás tár­gyát képe­ző cse­lek­ménnyel, a gya­nú­sí­tot­tak­kal és a tanúk­kal, és az eljá­rás során érke­zett, az eljá­rás tár­gyá­val nyo­ma­té­ko­san össze­füg­gő bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket, és az ezek való­ság­tar­tal­mát akár erő­sí­tő, akár cáfo­ló bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket figyel­men kívül hagy­ja, a nyo­mo­za­ti ira­tok közül kiemel­je, és ne bocsás­sa a nyo­mo­zó ható­ság ren­del­ke­zé­sé­re. A nyo­mo­zó ható­ság­nak pedig köte­les­sé­ge, hogy azt, az ügy­irat része­ként a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik ren­del­ke­zé­sé­re bocsás­sa leg­ké­sőbb a nyo­mo­zás befejezésekor.

Min­den ala­pot nél­kü­löz és az ira­tok­kal ellen­té­tes az az állí­tás, hogy az ügyész­ség a több mil­li­árd forin­tos vagyo­ni hát­rány útját ne kísé­rel­te volna meg fel­de­rí­te­ni, amit az is alá­tá­maszt, hogy azzal kap­cso­lat­ban a nyo­mo­zás mel­lett vagyon­vissza­szer­zé­si eljá­rás is elren­de­lés­re került.

Mind a nyo­mo­zó ható­ság, mind az ügyész­ség poli­ti­kai szem­pon­tok­tól men­te­sen, a jog­sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő­en foly­tat­ta az eljárást.

Az ügyész­ség a jelen ügy­ben tör­vé­nye­sen és ered­mé­nye­sen járt el, bizo­nyí­té­kok­kal alá­tá­maszt­va vádol­ta meg a terhelteket.