Főoldal » Hírek » Újabb őrizetbe vételek az őrző-védő céghálót működtető bűnszervezet ügyében - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A főügyész­ség irá­nyí­tá­sá­val a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal mun­ka­tár­sai össze­han­golt akció kere­té­ben újabb 2 fér­fit állí­tot­tak elő és vet­tek őri­zet­be költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt.

A gyanú sze­rint az orszá­gos kiter­jedt­sé­gű, őrző-védő cégek irá­nyí­tá­sá­ban érin­tett egyik férfi azért, hogy a mun­ka­vál­la­lói után ne kell­jen a köz­ter­he­ket, vala­mint a vagyon­vé­de­lem, mint álta­luk nyúj­tott szol­gál­ta­tás után ÁFA-t fizet­ni, igény­be vette egy bűn­szer­ve­zet segít­sé­gét. A bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sá­nak lénye­ge sze­rint a meg­ren­de­lő mun­ka­vál­la­ló­it fik­tí­ven más tár­sa­sá­gok­hoz jelen­tet­ték be, több­lép­csős cég­há­lót lét­re­hoz­va, mely­nek leg­al­só szint­jén a fog­lal­koz­ta­tás­sal járó köz­ter­he­ket és a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sa után fize­ten­dő ÁFA-t bár rész­ben beval­lot­ták, de azt senki nem fizet­te meg. A bűn­szer­ve­zet a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­sé­re a cége­ket 2-3 havon­ta cse­rél­get­te és juta­lé­kért fik­tív szám­lá­kat is kiállított.

A főügyész­ség által irá­nyí­tott nyo­mo­zás­ban koráb­ban már három össze­han­golt akci­ó­ban a bűn­szer­ve­zet 14 tagja került letar­tóz­ta­tás­ba, így annak irá­nyí­tói, az alat­tuk vég­re­haj­tói szin­ten levők, a cége­ket biz­to­sí­tó ügy­véd és más érin­tet­tek, míg több gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon védekezik.

A hét­fői akci­ó­ban egy, a bűn­szer­ve­zet szol­gál­ta­tá­sa­it igény­be vevő, vagyon­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó cég irá­nyí­tó­ját, vala­mint a szám­la lán­co­lat­ban köz­vet­len a befo­ga­dó cégek alatt álló beszám­lá­zó cég veze­tő­jét vet­ték őri­zet­be. Az össze­han­golt nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek célja a Vagyon-visszaszerzési Hiva­tal bevo­ná­sá­val a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon elvo­ná­sa is volt. Az újabb gya­nú­sí­tot­tak több, mint 500 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek a 2018. és 2022. közöt­ti idő­szak­ban. A nyo­mo­zás eddig már több, mint 3 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó kár­oko­zást tárt fel.

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tott ülé­se­ken fog dönteni.