Főoldal » Hírek » Újabb unokázós csalások a fővárosban - vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- videóval

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lá­so­kat követ­tek el több buda­pes­ti kerü­let­ben. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott velük szem­ben a vádiratban.

A vád­irat sze­rint, egy 49 éves és egy 23 éves férfi 2019. decem­ber és 2020. feb­ru­ár között úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lá­so­kat köve­tett el több buda­pes­ti kerü­let­ben. A vád sze­rint a 49 éves férfi négy csa­lás­ban, míg fia­ta­labb társa egy csa­lás­ban vett részt, egy továb­bi bűn­cse­lek­ményt pedig közö­sen követ­tek el.

Mód­sze­rük az volt, hogy a vád­lot­tak isme­ret­len női, vagy más eset­ben férfi társa tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­te­ket, majd magát a lányuk­nak, vagy uno­ká­juk­nak kiad­va közöl­te, hogy köz­úti bal­ese­tet oko­zott, és mivel lejárt a köte­le­ző biz­to­sí­tá­sa, de nem akar­ja, hogy rend­őr­sé­gi fel­je­len­tés legyen, a hely­szí­nen ren­dez­nie kell a kárt, ezért azon­nal pénz­re van szüksége.

Volt olyan sér­tett, aki­nek nincs is lánya, ijed­té­ben azon­ban azt hitte, hogy a fia fele­sé­gé­vel beszél tele­fo­non, majd 1 mil­lió forin­tot adott át a pén­zért érke­ző csalónak.

Az ügy­nek 6 sér­tett­je van, mind 75 év felet­ti­ek, a leg­idő­sebb sér­tett 93 éves volt az elkö­ve­tés ide­jén. A csa­lók a sér­tet­tek­nek össze­sen több mint 10 mil­lió forint kárt okoz­tak, volt olyan idős hölgy, aki 5 mil­lió forin­tot adott át egy borítékban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Vagyon­vé­del­mi Osz­tály nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták a csa­lá­so­kat elkö­ve­tő két fér­fit, és 2020. feb­ru­ár 25-én elfog­ták őket.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben 6 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

Az elfo­gás­ról köz­zé­tett rend­őr­sé­gi hír és videó az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-unokazos-csaloert-mentek-de-kettot-fogtak-el-a

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­le az Ügyész­ség Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://fb.watch/v/1GTC8-uzj/