Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb vádemelés az időskorúak sérelmére termékbemutatókon elkövetett csalássorozat miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség újabb vád­ira­tot nyúj­tott be az egész­ség­ügyi vizs­gá­la­to­kat szín­le­lő és a pana­szo­kat ,,gyó­gyí­tó” cso­da­ter­mé­ke­ket üzlet­sze­rű­en érté­ke­sí­tő sze­mé­lyek ellen.

A vád­ira­tok lénye­ge sze­rint egy 39 és egy 38 éves férfi 2015-ben elha­tá­roz­ták, hogy egy cég kere­té­ben, csa­lárd úton jut­nak majd rend­sze­re­sen haszon­hoz. Azt ter­vez­ték, hogy egész­ség­ügyi fel­mé­rés­nek álcá­zott ter­mék­be­mu­ta­tó­kon java­részt idős­ko­rú sér­tet­tek részé­re, őket meg­té­veszt­ve silány minő­sé­gű ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­te­nek a valós érté­ket jóval meg­ha­la­dó áron.

A csa­lás­so­ro­zat­hoz alkal­ma­zot­ta­kat vet­tek fel. Az alkal­ma­zot­tak a sér­tet­te­ket tele­fo­non kutat­ták fel, és szív- és érrend­sze­ri vizs­gá­lat­ra hív­ták meg Buda­pes­ten, Sze­ge­den, Mis­kol­con, Kecs­ke­mé­ten, Pápán. A vizs­gá­la­to­kat, az illú­zió meg­erő­sí­té­se érde­ké­ben fehér köpe­nyes dol­go­zók végez­ték el, egyes ese­tek­ben orvo­sok is köz­re­mű­köd­tek. Elő­for­dult, hogy a valót­lan dok­to­ri címet aposzt­róf­fal együtt hasz­nál­ták (’Dr.) az orvo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző érté­ke­sí­tők, amely az átve­rés része volt.

Amíg a sér­tet­tek az – egyéb­ként fik­tív és a meg­ijesz­té­sük­re, vala­mint pszi­chés nyo­más alá helye­zé­sük­re is szol­gá­ló, nega­tív – ,,ered­mény” elké­szül­tét vár­ták, a cég­nél bemu­tat­ták nekik azo­kat az akár több száz­ezer forint­ba is kerü­lő ,,cso­da­ter­mé­ke­ket”, ame­lyek­ről a valós minő­sé­gü­ket fel­na­gyít­va, azt állí­tot­ták, hogy az egész­ség­ügyi pana­szo­kat meg tud­ják szün­tet­ni. Volt olyan ágy­ne­mű gar­ni­tú­ra, amely­hez a hamis hasz­ná­la­ti és keze­lé­si útmu­ta­tót a főszer­ve­ző vád­lot­tak készí­tet­ték el.

A sér­tet­tek­től az alkal­ma­zot­tak a ter­mé­ke­kért (mat­rac, pap­lan, lágy­lé­zer készü­lék) 60 ezer­től 900 ezer forint közöt­ti össze­ge­ket kér­tek és több­nyi­re kap­tak is, miköz­ben külön­bö­ző akci­ós aján­la­tok­ra hivat­koz­va befo­lyá­sol­ták a megjelenteket.

A két férfi az áruk beszál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált cégek­nél úgy­ne­ve­zett stró­man ügy­ve­ze­tő­ket alkalmazott.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két főszer­ve­ző, mint fel­buj­tó ellen – a koráb­ban vád tár­gyá­vá tett 134 rend­be­li, 9 eset­ben kísér­le­ti szak­ban rekedt, csa­lás mel­lett – a mos­ta­ni vád­ira­tá­ban 4 továb­bi – 2 eset­ben kísér­le­ti szak­ban maradt – csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, illet­ve meg­vá­dolt továb­bi 30 ter­hel­tet, köz­tük 2 orvost, illet­ve egy érté­ke­sí­tőt, aki már az első vád­irat­ban is szerepelt.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság meg­kezd­te a máso­dik vád­irat vád­lott­jai vonat­ko­zá­sá­ban az elő­ké­szí­tő ülé­sek meg­tar­tá­sát. 7 vád­lott a bűnös­sé­gét már be is ismer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról, velük szem­ben a bíró­ság pénz­bün­te­tést, illet­ve vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki.

Az ügyész­ség 9 vád­lot­tal – köz­tük a két főszer­ve­ző­vel – szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re íté­lést indítványoz

A Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­bi vád­eme­lés­ről kiadott köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/termekbemutatokon-csaltak-ki-penzt-tobb-mint-130-javareszt-idoskoru-sertettol-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/