Főoldal » Archív » Újabb vádemelés tatabányai kábítószer-kereskedő ellen

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat, három elkö­ve­tő­vel, köz­tük két tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, akik 2018. évben Her­ceg­ha­lom és Tata­bá­nya terü­le­tén kábí­tó­szer­rel keres­ked­tek, vala­mint kábí­tó­szert fogyasztottak. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a letar­tóz­ta­tás­ban lévő első­ren­dű vád­lott her­ceg­hal­mi mun­ka­he­lyén 2018. évben rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett mari­hu­á­na faj­tá­jú kábí­tó­szert tár­sá­nak, a másod­ren­dű vád­lott­nak, aki a kábí­tó­szer egy részét elfo­gyasz­tot­ta, a többi részét pedig Tata­bá­nyán több sze­mély­nek, köz­tük a har­mad­ren­dű vád­lott­nak adta el.

A másod­ren­dű vád­lott nem­csak keres­ke­dett a kábí­tó­szer­rel, hanem fogyasz­tott is belő­le, és 2018. augusz­tus 25-én 00 óra 12 perc­kor Tata­bá­nya lakott terü­le­tén mari­hu­á­na befo­lyá­sa alatt, bódul­tan vezet­te a gépkocsiját.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság első­ren­dű vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, első­ren­dű és másod­ren­dű vád­lot­tat szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je és tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, másod­ren­dű vád­lot­tat ezen túl­me­nő­en a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el. A har­ma­dik, kábí­tó­szer­fo­gyasz­tó vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy amennyi­ben az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben 4 évben, a másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben pedig 3 év 6 hónap­ban álla­pít­sa meg a bíróság.