Főoldal » Archív » Újévi köszöntésnek indult, de verekedés lett belőle

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség négy vád­lott ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A fel­nőtt­ko­rú vád­lott és három fia­tal­ko­rú társa 2017. janu­ár 1-én rövid­del éjfél után az egyik roko­nuk­hoz indul­tak újévet köszön­te­ni Haj­dú­do­ro­gon, vala­mennyi­en ittas álla­pot­ban voltak.

Az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott a föl­dön talált egy petár­dát és azt egy fia­tal­ko­rú vádlott-társával együtt meg­gyúj­tot­ták, majd társa az utcán hala­dó sér­tett és a vele lévő kis­ko­rú sze­mély felé dobta. A petár­da nem talál­ta el őket, de nagyot durrant.

A sér­tett a petár­dá­tól meg­ijedt, kér­dő­re vonta a vád­lot­ta­kat, majd közöt­tük lök­dö­ső­dés kez­dő­dött. A szin­tén ittas álla­pot­ban lévő sér­tett a vita és dula­ko­dás során ököl­lel meg­ütöt­te a tár­sa­ság­gal lévő fia­tal­ko­rú vád­lott orrát.

Ezen fel­dü­höd­ve a vád­lot­tak vala­mennyi­en rátá­mad­tak a sér­tett­re, őt ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték és a föld­re eső fér­fit több­ször meg­rúg­ták, miköz­ben az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott a kezé­ben lévő pezs­gős­üveg­gel a fér­fit fejbe dobta.

Az utcá­ban lakók hal­lot­ták a han­gos­ko­dást és a vere­ke­dést, így a hely­szín­re siet­tek és meg­aka­dá­lyoz­ták a sér­tett továb­bi bántalmazását.

A sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos és repesz­tett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a vád­lot­tak kitar­tó bán­tal­ma­zá­sá­ra, a sérült test­tá­jék­ra, vala­mint az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re tekin­tet­tel meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy szán­dé­kuk 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A vád­lot­tak maga­tar­tá­sa olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt, amely alkal­mas volt arra, hogy az utcán tar­tóz­ko­dó és az utcá­ban lakó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a négy vád­lott ellen társ­tet­tes­ként, cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész­ség a fel­nőtt és egy fia­tal­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a másik két fia­tal­ko­rú vád­lott ese­té­ben pró­bá­ra bocsá­tás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.