Főoldal » Archív » Újra letartóztatásban a tavaly decemberben jogerős fegyházbüntetésre ítélt férfi

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség szom­ba­ton benyúj­tott indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja vasár­nap egy hónap­ra elren­del­te annak a szek­szár­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a leg­utób­bi fegy­ház­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­ra kapott halasz­tás idő­tar­ta­ma alatt újabb öt bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019 októ­be­ré­ben egy szek­szár­di dro­gé­ri­á­ból lopott koz­me­ti­ku­mo­kat, decem­ber­ben itta­san, veze­tői enge­dély nél­kül veze­tett, majd 2020 feb­ru­ár­já­ban kettő alka­lom­mal Báta­szé­ken, egy továb­bi eset­ben pedig ismét Szek­szár­don tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket. Mind­eze­ken túl a veze­té­se során vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrök­nek egy isme­rő­se sze­mé­lyes ada­ta­it dik­tál­ta be azért, hogy men­te­sül­jön a fele­lős­ség­re vonás alól.

A nyo­mo­zó ható­ság három rend­be­li lopás vét­sé­ge, vala­mint lopás bűn­tet­te, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és hamis vád vét­sé­ge miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként a férfit.

A Szek­szár­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság 2020. feb­ru­ár 13. nap­ján vette őri­zet­be a gya­nú­sí­tot­tat, akit leg­utóbb 2019 decem­be­ré­ben – szin­tén vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt – külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként jog­erő­sen két év egy hó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság. A ter­helt a meg­ala­po­zott gya­nú­val érin­tett újabb cse­lek­mé­nye­it a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­ra enge­dé­lye­zett három hónap halasz­tás tar­ta­ma alatt követ­te el.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye foko­zot­tan fennáll.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat – 2020. már­ci­us 16. nap­já­ig elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.