Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempész bűnszövetség egyik tagja ellen emeltek vádat Baján - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzletsze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy ukrán fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2020. októ­ber végén egy ember­csem­pész bűn­ban­da meg­bí­zá­sá­ból, rend­sze­res fizet­sé­gért ötször szál­lí­tott ille­gá­lis beván­dor­ló­kat Bécs felé.

A vád­irat sze­rint az ukrán vád­lott 2020. októ­ber 25-én azért uta­zott Ukraj­ná­ból Magyar­or­szág­ra, hogy egy ember­csem­pé­szés­re sza­ko­so­dott, össze­han­gol­tan műkö­dő bűnö­zői cso­port meg­bí­zá­sá­ból, rend­sze­res fizet­sé­gért ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lít­son a szerb-magyar határ köze­lé­ből Nyugat-Európába.

A vád­lott az isme­ret­len meg­bí­zók útmu­ta­tá­sa sze­rint 2020. októ­ber 27-én Buda­pes­ten sze­mély­au­tót bérelt a csem­pé­szé­sek­hez. A meg­bí­zó­i­tól két mobil­te­le­font és SIM kár­tyákat is kapott a kap­cso­lat­tar­tás­hoz. A meg­bí­zók GPS koor­di­ná­tákat küld­tek a vád­lott­nak, így adták meg a mig­ránsok fel­vé­te­lé­nek helyét és a szál­lí­tások vég­cél­ját.

A vád­lott az úti­cél sike­res eléré­se után vide­ó­fel­vé­telt készí­tett az álta­la szál­lí­tott mig­rán­sok­ról, így iga­zol­ta a meg­bí­zói felé, hogy a fel­ada­tát tel­je­sí­tet­te. 2020. októ­ber 27. és 31. napja között ötször szál­lí­tott össze­sen 26 mig­ránst a szerb-magyar határ köze­lé­ből, akik­ről tudta, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. Négy eset­ben a vád­lott elvit­te a beván­dor­ló­kat Bécsig, de az ötö­dik alka­lom­mal a bajai rend­őrök Baja bel­te­rü­le­tén elfog­ták őket.

A meg­bí­zók az ember­csem­pész szál­lí­tá­so­kért több­ször utal­tak eurót és ukrán hriv­nyát a vád­lott számlá­já­ra, így az ukrán férfi össze­sen mint­egy 400.000 forint­tal gazdagodott.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vádlot­tatüzlet­sze­rű­en, bűn­szö­vet­ség­ben, foly­ta­tó­la­go­sanelkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lottal szem­ben azzal, hogy az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált tele­fo­no­kat is el kell koboz­ni és a gaz­da­go­dás ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is el kell ren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­géről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.