Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ünnepi hét az ügyészség média-platformjain

Idén más­fél évszá­za­dos a modern magyar ügyész­ség – éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­us 10-én hir­det­ték ki a kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló törvényt.

A héten erre a jeles alka­lom­ra emlé­ke­zünk. A hon­la­pon és a Face­book - olda­lun­kon bejegy­zé­se­ink­kel arra invi­tál­juk olva­só­in­kat, hogy tegye­nek velünk egy tör­té­nel­mi sétát, miköz­ben a jelen­ről sem felejt­ke­zünk meg és az eddi­gi hagyo­má­nyo­kat tisz­te­let­ben tartó jövő is szóba kerül.

Az első kirá­lyi főügyész, Kozma Sán­dor már a XIX. szá­zad végén meg­fo­gal­maz­ta mun­kánk sarokkövét: a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tői „nem csu­pán” az egyé­nek joga­it sér­tik, hanem az egész közös­ség, a tár­sa­da­lom ellen is vétenek.

A világ folya­ma­to­san vál­to­zik, így az ügyész­ség­nek is követ­nie kell a tár­sa­dal­mi ese­mé­nye­ket, ame­lyek meg­ha­tá­roz­zák a közös­ség éle­tét. Ez azon­ban nem írhat­ja felül az alap­ér­té­ke­ket, ame­lyek men­tén már elő­de­ink is dol­goz­tak: „tör­vény és igaz­ság” min­de­nek előtt.