Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ünnepség a 2023. évi Ügyészség Napján

Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja. Tisz­te­le­té­re min­den évben köz­pon­ti ünnep­sé­get tart a Leg­főbb Ügyész­ség. A ren­dez­vé­nyen Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész köszön­töt­te a meg­hí­vot­ta­kat, Dr.  Franz Plöchl, oszt­rák leg­főbb ügyész és Dr. Báná­ti János, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnö­ke beszéd­del köszön­te meg a Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlékérmet.

A leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­rés­ben, a Kozma Sándor-díjban, tíz kol­lé­ga részesült.

A leg­főbb ügyész átad­ta a Var­gha Ferenc, Magyar Ist­ván, Szé­kely Ferenc-díjakat, vala­mint az  Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt, és egyéb emlék­tár­gya­kat, illet­ve a főta­ná­cso­si, taná­cso­si kitüntetéseket. 

A leg­főbb ügyész átad­ta Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat díja­zott­ja­i­nak is az elismerést. 

A díja­zot­tak­nak szív­ből  gratulálunk!

Fogad­ják sze­re­tet­tel az ünnep­ség­ről készí­tett kisfilmünket!