Főoldal » Hírek » Út menti kereszteket gyújtott fel, illetve vert szét bottal szerelmi bánatában egy férfi – fotókkal – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kilenc alka­lom­mal gyúj­tot­ta fel, illet­ve verte szét bot­tal a Mária­pócs kör­nyé­ki út menti keresz­te­ket sze­rel­mi bána­tá­ban egy férfi.

A Nyír­bá­to­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a bün­tet­len elő­éle­tű 42 éves fér­fi­nak 2022-ben anya­gi gond­jai vol­tak, ráadá­sul sze­rel­mi csa­ló­dás érte, ezért dühét az út menti feszü­le­te­ken vezet­te le. Sorra keres­te fel a Mária­pócs kör­nyé­kén lévő keresz­te­ket, illet­ve egy úti ikont is, melye­ket ben­zin­nel leön­tött, majd fel­gyúj­tott. Az egyik keresz­tet ezen felül bot­tal is ütöt­te, így oko­zott abban ron­gá­lá­si kárt.

A férfi a cse­le­ke­de­te­it gyak­ran idő­zí­tet­te val­lá­si ünne­pek­hez, pl. Szent Mik­lós nap­já­hoz, kará­csony­hoz és nagy­szom­bat­hoz. Három hely­színt kere­sett fel össze­sen kilenc alka­lom­mal, leg­utol­já­ra 2023. ápri­lis 8. nap­ján gyúj­tott fel feszületeket.

A vád­lott három sér­tett­nek oko­zott több száz­ezer forint kárt, ugyan­is a feszü­le­tek magán­sze­mé­lyek tulaj­do­ná­ban áll­nak, azo­kat csa­lád­ja­ik­kal állít­tat­ták és gondozzák.

Az ügyész­ség három rend­be­li val­lá­si tisz­te­let tár­gyá­nak meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, és azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je. Szük­sé­ges­nek tart­ja az ügyész­ség azt is, hogy a bíró­ság a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltilt­sa a vád­lot­tat, mert a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­né­re min­den eset­ben gép­ko­csi­já­val ment.

Az eljá­rás a Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.

A fotó­kon a meg­ron­gált ikon és egyik feszü­let látható.